Registrace k lékaři Kontakty

Pracovně lékařské služby

Upozorňujeme firmy, že zaměstnance na preventivní prohlídky je nutno PŘEDEM objednávat!

 

Samostatně nabízíme také doplňkové služby (chladové testy, pletyzmografie, spirometrie, EMG, ORL a další).

SAGENA s r.o. zajišťuje komplexní pracovně lékařské služby, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Dále provádí poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby.

SAGENA s r.o. zajišťuje tyto pracovně lékařské služby na základě smlouvy se zaměstnavatelem o poskytování pracovně lékařských služeb.

 

V rámci komplexních pracovně lékařských služeb SAGENA s r.o. nabízí

I.provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci

 • vstupní lékařská prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná
 • lékařská výstupní prohlídka
 • lékařská prohlídka po skončení rizikové práce (následná prohlídka)
 • tzv. doplňková lékařská preventivní prohlídka zaměstnanců, kteří jsou zařazeni Rozhodnutím

 

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje do práce rizikové. V oblasti pracovně lékařské péče došlo k přijetí nového zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Od data účinnosti zákona hradí veškerou pracovně lékařskou péči zaměstnavatel.

Práce zařazené do kategorie rizikové

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích se vyskytují práce zařazené podle § 37 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (tzv. práce rizikové) do kategorie druhé – rizikové, třetí nebo čtvrté zajišťuje provádění tzv. doplňkových pracovně lékařských preventivních prohlídek dle konkrétních Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

SAGENA s.r.o. provádí zejména tyto odborné lékařské výkony v rámci doplňkových pracovně lékařských preventivních prohlídek:

 

 • vodní chladový pokus - riziko vibrace
 • pletysmografické metody zátěžové - riziko vibrace
 • reflexní tepelná vasodilatace - riziko vibrace
 • spirometrie - riziko prachu, inhalační alergeny, svářečské dýmy, aj.
 • audiometrie - riziko hluku
 • EKG - riziko tepelné zátěže, prohlídky hasičů, aj.
 • EMG - riziko vibrací a lokální svalové zátěže (připravuje se jako povinné v nové vyhlášce)

 

Tato vyšetření jsou prováděna pomocí špičkových zdravotnických přístrojů. Zhodnocení zdravotního stavu zaměstnanců v rizikové práci provádí odborní lékaři s příslušnou atestací. Provádíme i řadu dalších vyšetření přesně podle vašich požadavků.

II. hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví

SAGENA s r.o. ve spolupráci se zaměstnavateli dle předložených měření, popřípadě dle provedených expertiz včetně výsledků kategorizace prací zajišťuje analýzy pracovních podmínek, pracovního prostředí, odezvy organismu zaměstnanců a hodnotí zdravotní rizika při práci. Zjistí-li, že došlo k takové změně pracovních podmínek, která negativně ovlivňuje nebo by mohla ovlivnit zdraví zaměstnanců, navrhuje zaměstnavateli opatření k minimalizaci rizik a následně vyhodnocuje jejich efektivitu.
SAGENA s r.o. zajišťuje diagnostiku faktorů pracovního prostředí u akreditovaných laboratoří.

III.pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby

SAGENA s r.o. ve spolupráci s odborníky provádí dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Hodnotí dodržení podmínek ochrany zdraví při práci, které jsou stanoveny rozhodnutím orgánů ochrany veřejného zdraví v rámci vyhlášení kategorizace prací.

IV.poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací

SAGENA s r.o. zajišťuje komplexní poradenské služby v oblasti pracovních zdravotních rizik a jejich prevenci u fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovního prostředí, rovněž i v oblasti fyziologie práce a ergonomie.

SAGENA s r.o. nabízí v oblasti podpory zdraví aktivní přístup k nekuřáctví, poradenství v odvykání kouření, poradenství v oblasti zvyšování pohybové aktivity, prevence a kontrola obezity, ozdravění výživy, prevence nádorových, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, očkování a podobně.

 

V.zajištění spolupráce s orgány ochrany veřejného zdraví

SAGENA s r.o. zajišťuje spolupráci s místně příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví.

 

 

Přihlášení k mému účtu

icon

E-mail / Login:

Heslo:

Zapomenuté heslo

Cookies

Nastavení cookies

Podrobnější informace o použití cookies na našem webu naleznete zde.

Tato webová stránka používá cookies

K zajištění funkčnosti a analýze návštěvnosti na našem webu používáme soubory cookies. Kliknutím na tlačítko Povolit vše souhlasíte s využívaním cookies.

Nastavení cookies můžete upravit kliknutím na tlačítko Nastavení.

Další informace »